Καθημερινή Τραπεζική

Σκέψου διαφορετικά. Τοποθέτησε έξυπνα τα χρήματά σου.

piraeusbank.gr

25 Ιουλίου 2023 | 5'

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ανακάλυψε τα διαθέσιμα Καταθετικά και Επενδυτικά προϊόντα από την Τράπεζα Πειραιώς που ταιριάζουν στον δικό σου τρόπο ζωής και τα σχέδια σου για το αύριο, όποιο και αν είναι το επενδυτικό σου προφίλ.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προκαθορισμένης λήξης, επενδύουν σε ομόλογα των οποίων η διάρκεια είναι περίπου η ίδια με την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση [buy & hold] ομολόγων έως την λήξη τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.

Πού επενδύει:
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ, και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα.

Πού απευθύνεται:
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.

Επενδυτικός Σκοπός:
Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 31 Ιουλίου 2029.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:
Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομόλογα, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν διακυμάνσεις. Δεδομένων της επενδυτικής πολιτικής και των στοιχείων του ενεργητικού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο αγοράς και σε πιστωτικό κίνδυνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.


A Story About