Καθημερινή Τραπεζική

Νέα Καταθετικά και Επενδυτικά Προϊόντα

piraeusbank.gr

10 Φεβρουαρίου 2023 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στην αρχή της να προσφέρει συνεχώς στους πελάτες της επιλογές αξίας, εισαγάγει νέα Καταθετικά και Επενδυτικά Προϊόντα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους στη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τους.

Καταθέσεις | Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου»

  • Σταθερό επιτόκιο έως και 2,00% στο 12μηνο, για όλη τη διάρκεια, αναλόγως του ύψους της προθεσμιακής κατάθεσης.
  • Έως και υπερδιπλάσια επιτόκια σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα για όλους τους επιμέρους  συνδυασμούς ποσών και διαρκειών της προθεσμιακής κατάθεσης.

Καταθέσεις | Κλιμακούμενη Προθεσμιακή Κατάθεση «Αυξάνω»

  • Επιτόκιο έως και 2,75%, αναλόγως του ποσού κατάθεσης, για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση, με ανά τρίμηνο κλιμακούμενο επιτόκιο. Για παράδειγμα, εάν βάσει το ποσού κατάθεσης το καταληκτικό ανώτερο επιτόκιο είναι 2,75%, τότε τα ενδιάμεσα επιτόκια θα είναι 0,75%, 1,40%, 2,30% & 2,75% για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, αντιστοίχως.
  • Καταβολή τόκων ανά τρίμηνο.


Καταθέσεις
| Αποταμιευτικό Λογαριασμός «Μπορώ»

  • Προνομιακό Επιτόκιο 1,00%, ανεξαρτήτως υπολοίπου, για επιβράβευση της τακτικής αποταμίευσης.

Τα νέα επιτόκια ισχύουν από 14/2/23 για την Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» και τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό «Μπορώ» και από 21/2/23 για την Προθεσμιακή Κατάθεση «Αυξάνω», για νέες προθεσμιακές καταθέσεις.

Επενδύσεις | Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Για τους επενδυτές που προσδοκούν υψηλότερες αποδόσεις, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, διαθέτει ένα καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκαθορισμένης λήξης.

Το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό έχει σχεδιασθεί με στρατηγική τη διανομή μερίσματος σε ετήσια βάση, σε μορφή μετρητών.


Ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ξεχωρίζουν:

  • η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής του [5ετία] και
  • η επενδυτική στρατηγική αγοράς και διακράτησης των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως την λήξη τους.

Το Α/Κ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις σημερινές υψηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου. Για το 2023 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3%.

Το νέο Α/Κ θα διατίθεται στο επενδυτικό κοινό έως και τις 28/02/23.


Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές

A Story About