Καθημερινή Τραπεζική

Νέο, Καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

piraeusbank.gr

7 Φεβρουαρίου 2023 | 5'

H Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνεχίζει να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στις απαιτήσεις του νέου επενδυτικού περιβάλλοντος. Προχωρά στην έναρξη διάθεσης νέου καινοτόμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΟΣΕΚΑ) το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό [Απόφαση Ε.Κ. 435/11.01.2023], που επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών  ομολογιακών τίτλων. 

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Νέος, καινοτόμος τρόπος επένδυσης σε Ευρωπαϊκά Ομόλογα

Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • Διανομή Μερίσματος

Βάσει της εφαρμοζόμενης επενδυτικής στρατηγικής υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος στους μεριδιούχους σε περιοδική βάση [συνήθως ετησίως] σε μορφή μετρητών. Για την χρήση 2023 το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,00%.

  • Ελκυστικά Yields

Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά  υψηλά yields [τρέχουσες αποδόσεις] των ευρωπαϊκών κρατικών και εταιρικών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου.

  • Σταθερό Χαρτοφυλάκιο

Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα «σταθερό» χαρτοφυλάκιο που θα διακρατηθεί μέχρι την λήξη του, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών

Το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό είναι μια νέα ελκυστική επιλογή για επενδυτές με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και στόχο που περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση [buy & hold] ομολόγων με ελκυστικές τρέχουσες αποδόσεις, επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και χαμηλά κόστη.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μάθετε περισσότερα

Σημειώσεις:

1) Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ασκεί ενεργητική διαχείριση του Α/Κ. Το Α/Κ δεν υπόκειται σε διαχείριση βάσει δείκτη αναφοράς. Το Α/Κ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του.

2) Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός του ΟΣΕΚΑ, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών»,  διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr καθώς και μέσω του δικτύου διανομής της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα.

3) Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ: Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000, Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα, εποπτεύεται από την ΕΚ, αρ. άδειας λειτουργίας: 6/378/14-4-2006 απόφαση ΕΚ.A Story About