Επιχειρείν

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Pan-European Guarantee Fund – EGF

blog

5 Μαΐου 2022 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχει χρηματοδοτήσεις εγγυημένες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Pan-european Guarantee Fund, με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή/και την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Οι δαπάνες που δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω των επενδυτικών δανείων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων ή απόκτηση λογισμικού. Αντίστοιχα, οι δαπάνες που καλύπτονται μέσω των κεφαλαίων κίνησης περιλαμβάνουν την αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, δαπάνες μισθοδοσίας ή ενοίκια. Επιπλέον, τα κεφάλαια κίνησης αποδίδονται είτε μέσω δανείων τακτής λήξης είτε μέσω ανακυκλούμενων πιστώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας και οι οποίες:

  • απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και
  • διαθέτουν Κύκλο Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης έως €50 εκατ. ή Ενεργητικό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος πατώντας εδώ.

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή προγραμματίστε online μέσω της winbank τη συνάντησή σας με τον Επιχειρηματικό Συνεργάτη και ενημερωθείτε σχετικά με τα δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων «EIF Pan European Guarantee Fund (EGF)», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησής τους.

A Story About