Επιχειρείν

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης για μικρές επιχειρήσεις

blog

31 Μαΐου 2022 | 5'

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει το πάθος των επιχειρηματιών για την επιχείρησή τους με Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80%
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα– HDB.

Στην Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζουμε τις Ελληνικές Επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB. Σκοπός της νέας δράσης είναι η στήριξη της οικονομίας, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που έχουν προκύψει ως συνέπεια της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσφέρει δάνεια κεφαλαίου κίνησης με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης, καθώς το Ταμείο παρέχει την εγγύησή του στο 80% έκαστου δανείου. Για την εγγύηση αυτή ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με προμήθεια υπέρ του Ταμείου, η οποία δύναται να επιδοτηθεί έως και 100%.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των μορφών οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, των οποίων ο Κύκλος Εργασιών κατά την 31.12.2019 δεν ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ, ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το ποσό του Δανείου δεν μπορεί υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

  • 250.000 ευρώ ή
  • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 (για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2019) ή
  • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα καθορίζονται και θα πιστοποιούνται από τον Δικαιούχο (για Επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/20 και έπειτα).

Η διάρκεια των δανείων ανέρχεται έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς τους (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή) επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς για την υλοποίηση του αιτήματός τους. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis μπορούν να προσέλθουν στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


A Story About