Καθημερινή Τραπεζική

Δάνειο για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» από την Τράπεζα Πειραιώς


16 Δεκεμβρίου 2020 | 5'

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», αποτελεί το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Διαβάστε πιο κάτω πληροφορίες για το δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ - Αυτονομώ.

Το ποσό δανείου ανέρχεται μέχρι 26.675€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξης σας στο πρόγραμμα. Το δάνειο συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E. και την Τράπεζα Πειραιώς με σχέση 1:2. Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4,00%.

Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75. Η εισφορά σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι 4 ή 5 ή 6 έτη. Η εκταμίευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης (προκαταβολή), με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων:

Εφάπαξ – τα ποσά του δανείου, της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του προγράμματος εκταμιεύονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.).

 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις
 • Προκαταβολή: αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου
 • 2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου, την επιχορήγηση και τα ωφελήματα που αποδίδονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.).

Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο. Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος επιστρέφεται ο τόκος στον λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως.

Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως εξαρχής και για όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%, η οποία σας βαρύνει. Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Έξοδα

Χωρίς έξοδα δανείου

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχός σας συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά την πληρωμή των προμηθευτών, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

 • Yπήκοοι εντός Ε.Ε:
 •    Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
 • Yπήκοοι εκτός Ε.Ε:
 •    1. Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
     2. Διαβατήριο της χώρας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) η Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού
        (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), όλων των ενεχομένων
 • Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:
 •    Για μισθωτούς /συνταξιούχους:
     1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
     2. Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
     3. Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
         τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές , ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
    4. Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης
    5. Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

     Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:
     1. Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
     2. Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
     3. Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5)
     4. Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία
     5. Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

Όλοι θέλουν να αναβαθμίσουν τo σπίτι τους, με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς!

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό του προγράμματος από εδώ: https://exoikonomo2020.gov.gr/odegos

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Δικαιούχος του Προγράμματος και Διαχειριστής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία (http://www.hdb.gr/).

blog

A Story About