Οι δράσεις μας

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI | Piraeus Bank Blog

31 Ιουλίου 2019 | 3'

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για 28 τράπεζες της διεθνούς σκήνης. Η επιχειρηματική τους στρατηγική αλλάζει όχι μόνο χρώμα, αλλά και στόχους, καθώς πλέον δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που στηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι 28 τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς –η μοναδική στην Ελλάδα, υποστηρίζουν τις εξής «6» Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, δηλώνοντας ότι:

Αρχή 1. Εναρμόνιση: Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική, προκειμένου να συμφωνεί με και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια. Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί όπου έχουμε την πιο σημαντική επίδραση.

Αρχή 2. Επιδράσεις: Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές μας επιπτώσεις και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που προέρχονται  από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες μας.

Αρχή 3. Πελάτες: Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες μας, για να ενθαρρύνουμε αειφόρες πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές δραστηριότητες,  που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.

Αρχή 4. Ενδιαφερόμενα Μέρη: Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε έγκαιρα και υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να πετύχουμε τους στόχους της κοινωνίας.

Αρχή 5. Διακυβέρνηση και Θέσπιση Στόχων:  Θα υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις Αρχές μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής, δείχνοντας αποφασιστικότητα και λογοδοσία με τη θέσπιση δημοσιοποιούμενων στόχων για τις σημαντικότερες επιδράσεις μας.

Αρχή 6. Διαφάνεια και Λογοδοσία: Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την εταιρική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι για τις θετικές και αρνητικές μας επιδράσεις και για τη συνεισφορά μας στους στόχους της κοινωνίας.


A Story About