Επιχειρείν

Επιχειρείν: “Πράσινη” Χρηματοδότηση!

Επιχειρείν: “Πράσινη” Χρηματοδότηση! | Piraeus Bank Blog

4 Ιουνίου 2019 | 5'

Ολοκληρωμένη υποστήριξη βρίσκουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους και τις πιο σύγχρονες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στόχος είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά, η μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, η δραστηριοποίησή τους σε νέους καινοτόμους τομείς και η προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα:

*Μικρές επιχειρήσεις. Κάτω από την ομπρέλα του «Πειραιώς Green Επιχειρείν», η Τράπεζα χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών χώρων, για τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης.

*Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για τη δημιουργία νέων projects, σχεδιάζει εξειδικευμένες λύσεις, που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των επενδύσεων.

Παρέχει επιπλέον συμβουλευτική σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών τους (τεχνολογίες, αποτελέσματα, κόστος κα) και μεριμνά για την εξασφάλιση της σχετικής ρευστότητας υλοποίησής τους.

Στα πλαίσια αυτά, τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα σύναψε νέα συμφωνία με την ΕΤΕπ, συνολικού ποσού 100 εκατ. €, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). Το πιλοτικό πρόγραμμα PF4EE της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η συμφωνία αυτή είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη.

Στοιχεία Πράσινων Χρηματοδοτήσεων

Η Τράπεζα, μέσω αναλυτικών διαδικασιών παρακολούθησης του πράσινου χαρτοφυλακίου της, αποτυπώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη θετική συμβολή των πράσινων χρηματοδοτήσεων, στην αειφόρο ανάπτυξη (positive impact). Έτσι στο τέλος του 2017, είχε χρηματοδοτήσει έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.134 MW και είχε αποφευχθεί η έκλυση 2,35 εκατ. τόνων CO2. Παράλληλα είχε εγκρίνει 1,79 δις € πιστοδοτικά όρια για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών.


A Story About